Copyright © 2017 by Adhyatmik  Vishwa Vidyalaya. All rights reserved.
 
Spiritual God Fatherly University
Shiv Baba's Murli Clarifications

Hindi Classes For PBKs
1901-2000

VCD No.

DOWNLOAD

MP3

VCD No.

DOWNLOAD

MP3

VCD No.

DOWNLOAD

MP3

VCD No.

DOWNLOAD

MP3

VCD1901

Hi RES

mp3

VCD1926

Hi RES

mp3

VCD1951

Hi RES

mp3

VCD1976

Hi RES

mp3

VCD1902

Hi RES

mp3

VCD1927

Hi RES

mp3

VCD1952

Hi RES

mp3

VCD1977

Hi RES

mp3

VCD1903

Hi RES

mp3

VCD1928

Hi RES

mp3

VCD1953

Hi RES

mp3

VCD1978

Hi RES

mp3

VCD1904

Hi RES

mp3

VCD1929

Hi RES

mp3

VCD1954

Hi RES

mp3

VCD1979

Hi RES

mp3

VCD1905

Hi RES

mp3

VCD1930

Hi RES

mp3

VCD1955

Hi RES

mp3

VCD1980

Hi RES

mp3

VCD1906

Hi RES

mp3

VCD1931

Hi RES

mp3

VCD1956

Hi RES

mp3

VCD1981

Hi RES

mp3

VCD1907

Hi RES

mp3

VCD1932

Hi RES

mp3

VCD1957

Hi RES

mp3

VCD1982

Hi RES

mp3

VCD1908

Hi RES

mp3

VCD1933

Hi RES

mp3

VCD1958

Hi RES

mp3

VCD1983

Hi RES

mp3

VCD1909

Hi RES

mp3

VCD1934

Hi RES

mp3

VCD1959

Hi RES

mp3

VCD1984

Hi RES

mp3

VCD1910

Hi RES

mp3

VCD1935

Hi RES

mp3

VCD1960

Hi RES

mp3

VCD1985

Hi RES

mp3

VCD1911

Hi RES

mp3

VCD1936

Hi RES

mp3

VCD1961

Hi RES

mp3

VCD1986

Hi RES

mp3

VCD1912

Hi RES

mp3

VCD1937

Hi RES

mp3

VCD1962

Hi RES

mp3

VCD1987

Hi RES

mp3

VCD1913

Hi RES

mp3

VCD1938

Hi RES

mp3

VCD1963

Hi RES

mp3

VCD1988

Hi RES

mp3

VCD1914

Hi RES

mp3

VCD1939

Hi RES

mp3

VCD1964

Hi RES

mp3

VCD1989

Hi RES

mp3

VCD1915

Hi RES

mp3

VCD1940

Hi RES

mp3

VCD1965

Hi RES

mp3

VCD1990

Hi RES

mp3

VCD1916

Hi RES

mp3

VCD1941

Hi RES

mp3

VCD1966

Hi RES

mp3

VCD1991

Hi RES

mp3

VCD1917

Hi RES

mp3

VCD1942

Hi RES

mp3

VCD1967

Hi RES

mp3

VCD1992

Hi RES

mp3

VCD1918

Hi RES

mp3

VCD1943

Hi RES

mp3

VCD1968

Hi RES

mp3

VCD1993

Hi RES

mp3

VCD1919

Hi RES

mp3

VCD1944

Hi RES

mp3

VCD1969

Hi RES

mp3

VCD1994

Hi RES

mp3

VCD1920

Hi RES

mp3

VCD1945

Hi RES

mp3

VCD1970

Hi RES

mp3

VCD1995

Hi RES

mp3

VCD1921

Hi RES

mp3

VCD1946

Hi RES

mp3

VCD1971

Hi RES

mp3

VCD1996

Hi RES

mp3

VCD1922

Hi RES

mp3

VCD1947

Hi RES

mp3

VCD1972

Hi RES

mp3

VCD1997

Hi RES

mp3

VCD1923

Hi RES

mp3

VCD1948

Hi RES

mp3

VCD1973

Hi RES

mp3

VCD1998

Hi RES

mp3

VCD1924

Hi RES

mp3

VCD1949

Hi RES

mp3

VCD1974

Hi RES

mp3

VCD1999

Hi RES

mp3

VCD1925

Hi RES

mp3

VCD1950

Hi RES

mp3

VCD1975

Hi RES

mp3

VCD2000

Hi RES

mp3